Privacyverklaring

Privacy Verklaring Stadspoli Utrecht

Stadspoli Utrecht gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen

Het leveren van goede zorg

Een medisch dossier wordt aangemaakt en bijgehouden. Hierin worden onder andere gegevens genoteerd over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, identificatiegegevens en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Het bijhouden van een medisch dossier is een verplichting vanuit de WGBO.

Financiële afhandeling

Na een consult krijgt u een factuur, deze kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. Wij verstrekken dus geen gegevens aan uw zorgverzekeraar. Factuurgegevens worden wel gebruikt voor de eigen financiële administratie en de aangifte bij de belastingdienst door de accountant. Voor de factuur worden de volgende persoonsgegevens gebruikt: Volledige naam en voorletters, geboortedatum, BSN en adres. Tevens staat de datum en beschrijving van het doel van het contact genoemd. De accountant en belastingdienst krijgen alleen inzicht in de gegevens via de bankafschriften. Hierop staat alleen het factuurnummer, uw naam en bankrekeningnummer vermeld. Alleen bij een controle kunnen de volledige factuurgegevens door de belastingdienst ingezien worden.

Overige doelen

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles en intercollegiaal overleg. Waar mogelijk gebeurt dit geanonimiseerd. Indien wij uw gegevens gebruiken voor andere doelen dan hierboven beschreven, dan wordt eerst toestemming gevraagd. Deze toestemming mag u vanzelfsprekend zonder opgaaf van redenen ook weer intrekken.

Uitwisseling van uw gegevens

Indien dit van belang is voor uw behandeling kunnen wij medische gegevens opvragen bij uw huisarts, medisch specialist of andere behandelaar. Wij kunnen ook gegevens met betrekking tot uw behandeling overdragen aan uw huisarts, medisch specialist of andere behandelaar. U wordt hiervan op de hoogte gesteld als dit gebeurt. Voor elke uitwisseling van uw medische gegevens met andere organisaties (binnen of buiten de Europese Unie), moet u altijd eerst schriftelijke toestemming geven.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw gegevens. U kunt hierbij onder andere denken aan versleuteling van gegevens, wachtwoord- en toegangsbeheer, het afsluiten van verwerkersovereenkomsten en het naleven van het gegevensbeschermingsbeleid. Mocht er toch wat misgaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens ingezien zijn door een ongeautoriseerde persoon), dan wordt gesproken van een datalek. Een datalek wordt altijd gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. U wordt hier dan ook over geïnformeerd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De wettelijke bewaartermijn voor uw medisch dossier is 20 jaar vanaf de laatste behandeling. Voor de financiële administratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat ze langer moeten worden bewaard.

Rechten omtrent inzage

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U heeft ten allen tijde het recht de door u verleende toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Enkel in het geval dat er sprake is van een conflict van belangen kan van bovenstaande worden afgeweken. Er zal in dat geval gezocht worden naar een oplossing die aan beide partijen recht doet.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Stadspoli Utrecht
Smaragdplein 227
3523EH Utrecht
info@stadspoli-utrecht.nl
030-2232391

 

Maak een afspraak